Uran

(photo credits: http://media.smashingmagazine.com/images/rain-photography/time.jpg)

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo.

Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran.

Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na gustong-gusto an uran. Ini an mga tawong namomoot…

Mala may uran

ni: Jaime Jesus Uy Borlagdan

Mala may uran
kaya may pagkamuot
Mala mauran, mala dakol pang uranon.

Mala may uran
kaya ako nagmama’wot
ki pahurawan
Mala mauran, buda palalay an uranon.

Mala may uran
kaya may kalayo pa an dapog
an imbong may pighahalat na umabot
Mala mauran, mala may tada pang uranon.

Nobyembre 21, 2011. Tayhi.

Advertisements

Padaba ko an mga luma

Ta dai man makaptan an lumang oras
Nag-aging parong, paros o hinangos
Padaba ko an mga bagay na luma.

Ining lumang dyaryong luway nagbabalyo
Ining lumang tarpolin naglalayog sagin
Yaon sinda aram ko, kan yaon ka sa lumang kaito.

La’bas ining paabot na uran, habo ko
Hidaw ko daing huraw na uran sa ritrato
Wagas an ba’gong ulok sa mahalnas na tinampo,
Naiinot mapara kan lumang ulok mo sa payo ko.

Urualdaw mga ba’gong kulibat,
Luma kong daghan piggigiat,
Dai ninda aram puso ko ogma
Sa mga lumang kutok buda arat.

Oktubre 5, 2011. Karangahan.
Sinublian Kay: Jaime Bongot Borlagdan 1952-2011

Kasarig

Kontribusyon ni:  Tigdas*

 

Nata malakaw kang solo sa dalan,
Mantang digdi man lang ako.
Pigtatanaw taka sa kada agi mo,
An lagapak kan saimong sandalyas,
Bisto ko na arog kan
Ragitnit kan samuyang puerto.
Aram ko, na kasarig taka,
Asin siring sako, ika.
Mari na, kita mamasyar mantang
Dae pa an sulnopan.
Mag-orolay, magkaranta
Asin isumbil ta an alak,
Mientras na siya mahamis.

Dae ko mabilang an mga aldaw,
Dae ko mabilang an mga ngarakngak.
Mahamis pano an ulok mo nakakaulakit.
Guiromdom ko an enot na pagtuparan ta,
Mauran kaito, an panganoron nadadagit,
Siring kan imahe sa saimong lahog.
Alagad kan nagpabisto ako,
Namumurak man palan an ngabil mo.
Bagang rosas sa tig-initan,
Makinang, mahamoton
Arog kan hangaw nin omboy.
Nata? Lingaw mo na amiga?
Mari na kita mangiturugan,
Mantang dae pa an sirangan.
Mag-orolay, magkaranta,
Asin ngiritan ta an buhay
Mientras na siya mahamis.

 

* Sa interesado kay Tigdas asin sa saiyang panurat, paki-PM na lang tabi ako. Salamat.

Kurit kan bagong saod

hale kay Jimple Borlagdan

Paoro-otro an tabyon
kan nakabitay na plastik
ki pansit sa huyop kan aga,
alanganin na kawat o paglíngâ.
Pero kaipuhan hàbason
kan tulong aki an kalwag
sa tahaw kan pagmangno
kan saindang mga nigo.

Hinugon an paghalat
kan mga làbas
na an kantidad
nagtatare sa lìpot kan oras.
Nagkakagrat an saindang padayaw
sa bungog na bulsa kan tikapo.
Pero na-uubakan an babaying
minapaso sa pasilyo ki maan
mantang an isip niya buda pagka-isi
nasa kun anong rarom buda agda.

Pigkakaon ngonian kan ragit
an natipon na danaw
kan kasubangging takig.
Berde dawa nuarin
siring kan enot
an kulor kan lábog.
Mantang an ngaran kan bàgong higante
nakatigib sa anyil na tore,
sa bàgong saod
nagkakanap an dating mùrit
nagbibilog ki panibagong nakaagi
hali sa abo kan daan
pigsususog an sadiri.

Hulyo22, 2010. Pighihiling ko an saod hali sa Lecture Room 2 sa MTC Albay.

(The author can be reached here>>>)

An Barongbarong

ni Clemente Alejandria (1895 – 1981)

 

Kun an langit napakita’ na garo tagob nin pu’ngaw,
Kaibang nagromarom na minadamay an aldaw.
An lalahogon tinatago’ dai sato’ napata’naw,
Iyong nakakapurisaw ninsi mga hara’diton;
Dagos tolos naagagha: Barongbarong, barongbarong!

An mga hayop sa bukid, sa langtad asin kadlagan
Nangadurulag, natago’, nahanap nin paalawan,
Ta kun nahihiling nindang nalilipdan na an aldaw
Maalopoop an langit; handal sinda kan madatong,
An homa’ nin kalangitan: Barongbarong, barongbarong!

Nanabatsabat paglayog an gamgam nanariksarik
Hangal sa panbuhaybuhay ta ribaraw an pagisip;
Napapabayaan pati an siwo’ naniripsirip;
Nagtatangis: Abang ha’dit! abang ha’dit kan panahon!
Pa’no daw kami! Pa’no daw! Barongbarong, barongbarong!

 

Continue reading “An Barongbarong”