Uran

(photo credits: http://media.smashingmagazine.com/images/rain-photography/time.jpg)

I hate it when it rains. Mamundo. Garo ka preso. Limitado an hiro mo.

Pero may mga tawong maogma pag minauran. Kaiba diyan an mga paraoma, an mga tawong nakaistar sa lugar na limitado an tubig, asin an mga tawong gustong-gustong magkarigos sa uran.

Sa panurat ni Suralista, igwa pang grupo ki mga tawo na gustong-gusto an uran. Ini an mga tawong namomoot…

Mala may uran

ni: Jaime Jesus Uy Borlagdan

Mala may uran
kaya may pagkamuot
Mala mauran, mala dakol pang uranon.

Mala may uran
kaya ako nagmama’wot
ki pahurawan
Mala mauran, buda palalay an uranon.

Mala may uran
kaya may kalayo pa an dapog
an imbong may pighahalat na umabot
Mala mauran, mala may tada pang uranon.

Nobyembre 21, 2011. Tayhi.

Advertisement

3 thoughts on “Uran

  1. Kan aki pa ako, ogmahon ako pag nag-uuran. Kaibahan an sakong mga kakawat, nagkakarigos kami sa uran. Sige an samong dalagan sa dalan, sigeng ngirit, sigeng kawat hanggang matapos ang uran.

  2. Uran- sobra ang uran sa Bicol, I think it rain in all four corners of Bicol,I dont understand why! Is it because of the Mayon Volcano?rain slows down the economic growth of our province, stops people from daily work , ang paghanap buhay naiistorbo,minabulos ang makusug na uran nagkakararaut ang tinampo,iaragus ang mga payag kang mga pobre at may mga nagagadan purdahil sa uran.as for the romantics who love the rain because namomoot,pwede ba wake up and smell the coffee!!! I wish a fair share of the good rain is what we Bicolanos should get and we will have a very prosperous provincia…Mabalos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s