An Barongbarong

ni Clemente Alejandria (1895 – 1981)

 

Kun an langit napakita’ na garo tagob nin pu’ngaw,
Kaibang nagromarom na minadamay an aldaw.
An lalahogon tinatago’ dai sato’ napata’naw,
Iyong nakakapurisaw ninsi mga hara’diton;
Dagos tolos naagagha: Barongbarong, barongbarong!

An mga hayop sa bukid, sa langtad asin kadlagan
Nangadurulag, natago’, nahanap nin paalawan,
Ta kun nahihiling nindang nalilipdan na an aldaw
Maalopoop an langit; handal sinda kan madatong,
An homa’ nin kalangitan: Barongbarong, barongbarong!

Nanabatsabat paglayog an gamgam nanariksarik
Hangal sa panbuhaybuhay ta ribaraw an pagisip;
Napapabayaan pati an siwo’ naniripsirip;
Nagtatangis: Abang ha’dit! abang ha’dit kan panahon!
Pa’no daw kami! Pa’no daw! Barongbarong, barongbarong!

 

Sagkod kan mga kulagbaw an isip nalalagalag,
Kun maromarom an langit pailihan man an hanap;
An pakpak pinanlulukma’, lingaw na kan pangimburak;
An ha’dit ninda makuri. Sukat, dai na gomirong,
Sa pagkatakot ninda kan- Barongbarong, barongbarong!

Minsan an kabalakidan manlaenlaen na sira’-
Si sa dagat, danaw, salog, si sa agos asin sapa’,
Kun malibog na an tubig nagpanbarobalinaya’;
Ta kun nabaha’ sa ta’bang asin an dagat naso’bong,
An saindang tinaakan ruyat kun may Barongbarong.

An mga kahoy, kawayan anan nanpanhoyokhoyok,
Nanaistais an bikal nanhiwidhiwid naragot,
An mga paropalongpong sagkod kan hababang doot
Namilokpilok an ogbos, rilising kan hinamodyong
Nin doros na nagsasabi: Barongbarong, barongbarong!

An dagat man na masiri’ minaringis nang padagos,
An malinawon na tubig nadagoarom, nalibog,
Ta sa baybayon, na day-yang an dadarakol na bahod.
An pagposi’ minataram: “Magandam kana Baybayon
Huli kan patagolaen, Barongbgarong, barongbarong!

Bako’ sanang arin kundi’ an linalang na gabos na-
si may ginhawa, si dai si mabagsik si maluya,
balang kalunad sa daga’ patin an sadit na tanga
Tarakot na makamalay na pighihimoratong
An baretang panrasiras- Barongbarong, barongbarong!

Orog na kun nakikita na ipinagaalimwan
An mga daggop na baybay sa tinampo o lansangan,
Kaiba kan malalanit garo batiris na oran;
Dangan man kayan an tawo iyong pakakagiromdom
Pagarang sa mahal na Dios huli ta may Barongbarong.

Kaya’ kun an langit asin an aldaw maalopoop
Mahiro’ an panganoron, an dagat asin an doros
Iyo man pagpasabngi an tawo nin pagkatakot
Huli ta sabi sa tuyaw: “Gilagila nin paghokom
Pamukaw sa taga Daga’ an ngaran na Barongbarong.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s