Kurit kan bagong saod

hale kay Jimple Borlagdan

Paoro-otro an tabyon
kan nakabitay na plastik
ki pansit sa huyop kan aga,
alanganin na kawat o paglíngâ.
Pero kaipuhan hàbason
kan tulong aki an kalwag
sa tahaw kan pagmangno
kan saindang mga nigo.

Hinugon an paghalat
kan mga làbas
na an kantidad
nagtatare sa lìpot kan oras.
Nagkakagrat an saindang padayaw
sa bungog na bulsa kan tikapo.
Pero na-uubakan an babaying
minapaso sa pasilyo ki maan
mantang an isip niya buda pagka-isi
nasa kun anong rarom buda agda.

Pigkakaon ngonian kan ragit
an natipon na danaw
kan kasubangging takig.
Berde dawa nuarin
siring kan enot
an kulor kan lábog.
Mantang an ngaran kan bàgong higante
nakatigib sa anyil na tore,
sa bàgong saod
nagkakanap an dating mùrit
nagbibilog ki panibagong nakaagi
hali sa abo kan daan
pigsususog an sadiri.

Hulyo22, 2010. Pighihiling ko an saod hali sa Lecture Room 2 sa MTC Albay.

(The author can be reached here>>>)

2 thoughts on “Kurit kan bagong saod

 1. Ining tulak kong nagkukurayaw
  Ta nata dai pigdadangog.
  Ining alimantak kong daing iniisip kundi….
  Pagkakan! Pagkakan!Pagkakan!
  Pahagad nin herak!
  Pahagad nin pagkakan.
  Dai pigdadangog
  Nagkaburungog kamo…
  Nagkakaburata kamo…
  Sa itsura nin pagtios ko

  Ining nguso kong tigang na naghihibi man baga
  Dangoga man kong siisay ka
  Ta Tiripak na…marara na…
  Pahagad dawa sarong patak
  Kan saimong herak!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s