Kansyon kang Mahiwas na Dalan, I — Hamudyong

Magian an puso asin bitis, ako minapoon kan sakong pagbaklay,
Mabaskog, talingkas, an kinaban nasa sakong hampangan,
Dadarahon ako kan tinampong ini sain man gusto kong dumanan .

Puon ngonian, dae ako minahagad nin swerteng maray, ako na mismo iyan
Puon ngonian, dae na ako minanguyngoy, dae na minahalat, daeng ibang kaipuhan,
Tapos na ang mga pagreklamo sa laog, mga tambobong nin libro, mga pagyamutam,
Makusog asin kontento, ako minalakaw sa mahiwas na dalan.

An kinaban, maninigo na ‘yan,
Dae ko kaipuhan na magrani pa ang bitoon sa kalangitan,
Aram kong nasa tama na sindang kinamumugtakan,
Aram kong husto na sinda sa saindang kinabibilangan.

(Pero digdi daradara ko man giraray an dati asin mahamis na pa’sanon,
Dara ko sinda, mga lalaki asin babae, dara ko sinda sain man ako magduman,
Imposible nanggad na sinda sakong likayan,
Ako napapano sainda, asin sinda sakuyang man papanoan.)

via Kansyon kang Mahiwas na Dalan, I — Hamudyong

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s