Pangadyi Kontra Brownout

Siisay nagsabing makaurag lang ang mga Albayano? May mga mauurag man. Mala ngani ta sa panahon na aandap-andap ang ilaw, may mga nakabilog pang pangadyion o rawit-dawit.

Uni an saro sa mga ehemplo hale sa Facebook Page na APEC Memes Posting.

PANGADYI KONTRA SA BROWNOUT

O APEC na pasawayun
Kami saimong dangugon
Nakiki maherak kami
Ilaw mi dae mo palsukon

Sa panahon nin tagiti,
Ilaw mo pipti-pipti
Sa panahon nin uran,
Ilaw mo tulos nawawaran
Sa panahon nin bagyo
Ilaw mo inaabot pirang bulan

An samuyang telebisyon
Kaheraki man sinda
An samuyang repridyereytor
Kaheraki man sinda
Nin huli ta sinda bagong bakal
Sana dae tulos mag kadal-kadal

Asin irayo mo sa lowbatt
An samuyang mga selpon
Dae mi na machat
An samuyang mga ilusyon
Sa brownout mong haluyon
Nawawaran kaming komunikasyon

O APEC an brownout mo
Tunay na makapangyarihan
An bilog na banwaan
Napapatos mo nin kadikloman

O APEC kami nakiki maherak
Na kami saimong pailawan
Nuarin daw kami makakanamit
Kan saimong kaliwanagan? 🙏

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s