Rawit-dawit kan Mayo Bente-Uno

Sa panurat ni Inso Ubalde

Sa Irosin may mga dayo na nag-arabot, 
pinangunahan san sayo na Amorangot, 
kay tuyo nira an pagsabrag sin maraot. 

Diri matugot an mga Irosanon, 
alagad armado sira sin sabà na malaniton, 
panibyà, badil, 
nan posisyon na kinab-anon. 

Si Santa Salome sinibyaan ni Atutubol na nakipa-unit, 
nan sagkod sa langit (cielo) 
ni Amorangot an paglak-it. 
Sinuntok na si San Lorenzo, 
sinudan pa sin gunit. 

Kay talagang an Irosin gusto nira ribukon
nan tumustumuson an mga Irosanon. 
Kaya si Jesus na an punabutnga nan nagsurmaton 
basi mapundo na an maribok na purun-puron. 

"Wara na sira mahimuan kay si Jesus na an oyon," 
"piyerde na sira", sabi san mga Irosanon". 
Sugpon pa nira, na "An Task Force Amorangot", 
sa Irosin didto pa nagramok 
nan nagmururangot!" 

Diri nira aram, si San Miguel sadto anion nan haranion. 
Tinagan niya proteksiyon 
an mga yadto na Irosanon 
sa mga muranguton nan mga COVID-on.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s