Paukod

ni Jaime Jesus Borlagdan

Muya takang paogmahon pero dai ko na aram.
Nawara na ako sa pakamidbid kan mga dalan pasiring sa saimong daghan.
Pano na ngani ito? An paulukon ka? An kahurunon ka sagkod maging tubig
an mga bituon sa itom na magdamlag? Sain na ngani an lindok mo,
an mga malumoy mong parte palaog saimo?
Muya kong hubadon an sarabod mong mga koneksiyon
ngani makagios ini, gilayon magmawot na makisugpon.
Pero pano na ngani ito? Pano na ngani an makikawat saimo?

Linansi kita kan panahon.
Bako ito an maparambong kan satong puon.
Ito an malaom, sagkod mapugod ini buda mapumpong.
Aki pa an satong lawas pero hinabas sato an satong kaakian
kan sagugurang na kaisipan kan kinaban.
Pareho ta man sana baga kuta kaipuhan maghangos.
Kaso binasol ta sa lambang saro an satong lambang pagkalunod.
Sagkod sa magtubod kitang ika buda ako an dapat basulon buda magpahunod.

An uyam naging orag.
An orag naging dagit.
An dagit naging silensiyo.
Naging lipot. Naging espasyo.
An kaawagan sa tahaw kan satong higdaan
nakangangang pano ki ngipon.
Ramog ki isog, tunok buda matarom na tataramon
nauubusan ki kusog an sakong kamot
na balyohon an siring na disyerto
dulo na kun dai ko man sierto
kun sa ibong sisimbagon mo man ako.

Hunyo 30-Hulyo 1, 2010.
Pawa.

N.B. Ining rawit-dawit puwede man mabasa sa Suralista, an blog kan kagsurat.

Advertisement

3 thoughts on “Paukod

 1. One word – URAGON. To say that this writing style is makalaglag-panty is a great understatement. Id love to hear this in a poetry reading event.

  Where can I possibly get a framed and autographed copy of this?

   1. Nagduman na tabi ako Mr. Carizo sa page niya, ang masasabi ko lang, MALANGLANIT MAN SA TINA SADI! BAGA MAN SANA IKA!

    I dont know if by his name suralista he means surrealist, because I honestly don’t see any surrealist bent ala Samuel Taylor Coleridge in his work, technically speaking. Id describe it as more of Victorian, but very intense, full of angst and imagery. His style is very refined, unlike some of the other authors here who look like theyre trying so hard. I presume this guy must have been tortured or raped before (or both) to be able to write such powerful verses.

    I would like to see him, however, do an erotica version , and title it as a Bicol version of the Kama Sutra. If that time comes, I’d pay him in advance for 100 copies, 1 of which I will give to you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s