SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino

“SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino” Ni Kristian Sendon Cordero

3 thoughts on “SANTIGWAR: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino

    1. hi joan. salamat sa pagbisita. kung samples hale sa librong Santigwar, pasensiya na po, wara kita. kung anything na rawit-dawit, click mo lang ang link na “Tigsik o Rawit-dawit” sa toong parte kan page na ini under “Categories”. puwede ta man kontakon si an kag-lagda kan libro na si Mr. Cordero. kung gusto ka, itao ko saiya an e-mail mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s